Algemene Leden Vergadering 2020

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering vindt dit jaar plaats op donderdag 27 februari in het clubgebouw om 20:00 uur. Tijdens de ALV worden belangrijke besluiten genomen over de toekomst van de vereniging, worden discussies gevoerd over welke kant we op willen en kunnen gaan, en worden nieuwe bestuursleden gekozen of benoemd. Het betreft een officiële […]

Notulen bestuursvergadering en ALV online

Er is weer aardig wat genotuleerd de afgelopen tijd. Op de ledensite staan nu onder ‘documenten’ de concept-notulen van de ALV van 22 februari 2018. Ook zijn de notulen van de laatste bestuursvergadering gepubliceerd, de eerste keer in nieuwe samenstelling sinds de toetreding van Thomas tot het bestuur. Highlights: Verdeling bestuursfuncties en commissies: Vita wordt […]

De ALV van de unanieme besluiten

De ALV (Algemene Leden Vergadering) van 2017 gaat de boeken in als die met de meeste unaniem genomen besluiten. Er waren maar liefst 10 stemmingen over voorstellen die na "instemmend gemompel" unaniem werden aangenomen. Onder meer de discussiepunten die door het bestuur waren voorgelegd, leidden tot goede input voor het bestuur en tot het maken [...]