De ALV van de unanieme besluiten

De ALV (Algemene Leden Vergadering) van 2017 gaat de boeken in als die met de meeste unaniem genomen besluiten. Er waren maar liefst 10 stemmingen over voorstellen die na “instemmend gemompel” unaniem werden aangenomen. Onder meer de discussiepunten die door het bestuur waren voorgelegd, leidden tot goede input voor het bestuur en tot het maken van een aantal noodzakelijke keuzes waar iedereen achter stond.

De belangrijkste punten:

  • Voor 2018 heeft S&O de opdracht gekregen om één voorstelling in het najaar op Podium 1 (de grote zaal) te plannen, waarvoor we het hele jaar door één keer in de week gaan repeteren. Daarnaast worden er op de andere toneelavond diverse andere dingen georganiseerd (workshops, decorbouw, de nodige vergaderingen en vooral repetities voor andere voorstellingen). Door het jaar heen zullen we in het clubgebouw annex SchakelTheater wellicht meerdere voorstellingen spelen, en sommige voorstellingen ook meerdere keren spelen. Kortom: minder druk en meer andere mogelijkheden, en weer lekker spelen in de grote zaal!
  • Sommige commissies zijn onderbezet. Iedereen is het erover eens dat iedereen zich moet inzetten om de vereniging draaiende te houden en dat gaat niet als het allemaal vrijblijvend blijft. We hebben besloten dat elk lid (en nieuwe leden binnen ongeveer 6 maanden) in ten minste één commissie moet deelnemen.
  • Het blijft lastig genoeg mensen te mobiliseren voor de “randactiviteiten”. Toch vinden we Bussum Cultureel en de Rommelmarkt belangrijk genoeg om dit te blijven doen. Deze twee activiteiten zijn bestempeld als “verenigingsbrede activiteiten”. Oftewel: we verwachten dat iedereen hier in zijn agenda zo veel mogelijk rekening mee houdt en aanwezig is om te helpen (werk, school en ziekte uiteraard buiten beschouwing gelaten). Dit commitment is door alle aanwezigen uitgesproken. Wat betreft de AnjerActie is het nog even de vraag hoe dat georganiseerd wordt, nu de collecte niet meer standaard is en de actie zich verplaatst naar de digitale wereld.
  • De prijzen blijven voorlopig nog gelijk, ze worden niet verhoogd. De enige wijziging m.b.t. de prijzen is dat voor leden hun gratis kaart voor elke voorstelling is komen te vervallen, maar alleen cast- of crewleden nog recht hebben op een gratis kaart per voorstelling.
  • Benoemingen vlogen in de rondte: Hetty en Sidney zijn allebei herbenoemd voor een termijn van nog eens 3 jaar (voor Sidney overigens zijn laatste termijn) en Joke van Neerijnen is op voordracht van het bestuur benoemd tot Erelid van De Schakel vanwege haar verdienste voor de vereniging in de (bijna) 60 jaar dat ze lid is geweest. Hou het nog even stil: ze weet het zelf nog niet! Een officieel momentje volgt binnenkort! Ook de kascommissie voor volgend jaar is benoemd: Arie, Natascha en Laura (reserve). Gefeliciteerd allemaal!!
  • De voorgestelde wijzigingen in de statuten zijn goedgekeurd. Deze zullen worden doorgevoerd en notarieel worden vastgelegd, waarna we de ANBI-status voor de vereniging kunnen aanvragen bij de belastingdienst, zodat de giften van gulle gevers fiscaal aftrekbaar worden.
  • Het jaarverslag, de balans en resultatenrekening en de begrotingen voor 2017 (bijgesteld) en 2018 zijn goedgekeurd en we staan er prima voor!

Voor meer info uit de ALV kun je de notulen nalezen die onder “documenten” gepubliceerd zijn. De wijziging van de statuten en het reglement laten nog even op zich wachten, maar zullen ook binnenkort op de site beschikbaar worden gesteld.