Notulen bestuursvergadering 19 januari

Afgelopen 19 januari heeft het bestuur haar laatste vergadering in de huidige samenstelling gehad! Bij de volgende bestuursvergadering zullen Vita en Ben geen bestuurslid meer zijn en hopen we met twee nieuwe bestuursleden om de tafel te zitten! Uiteraard zullen Vita en Ben hun taken zorgvuldig overdragen. Tijdens de vergadering is onder meer gesproken over […]

Notulen bestuursvergadering en ALV online

Er is weer aardig wat genotuleerd de afgelopen tijd. Op de ledensite staan nu onder ‘documenten’ de concept-notulen van de ALV van 22 februari 2018. Ook zijn de notulen van de laatste bestuursvergadering gepubliceerd, de eerste keer in nieuwe samenstelling sinds de toetreding van Thomas tot het bestuur. Highlights: Verdeling bestuursfuncties en commissies: Vita wordt […]

Bestuursnotulen en verslag nabespreking Zina’s Reis online

Op de ledensite onder ‘leden > documenten’ staan twee nieuwe documenten: Het verlsag van de nabespreking van Zina’s Reis De notulen van de laatste bestuursvergadering van november In de nabespreking is naar voren gekomen dat er beter gecommuniceerd moet worden en verwachtingen beter gemanaged moeten worden om de motivatie hoog te krijgen en te houden. […]

Notulen bestuursvergadering

Afgelopen dinsdag 14 maart is er weer een bestuursvergadering geweest. Hierin zijn weer de afgelopen en komende activiteiten besproken en acties uitgezet naar aanleiding van de ALV van februari. De nieuwe statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en op de website gepubliceerd, waardoor we nu de ANBI-aanvraag kunnen doen. Hopelijk krijgen we deze […]

De ALV van de unanieme besluiten

De ALV (Algemene Leden Vergadering) van 2017 gaat de boeken in als die met de meeste unaniem genomen besluiten. Er waren maar liefst 10 stemmingen over voorstellen die na "instemmend gemompel" unaniem werden aangenomen. Onder meer de discussiepunten die door het bestuur waren voorgelegd, leidden tot goede input voor het bestuur en tot het maken [...]