Algemene Leden Vergadering 2020

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering vindt dit jaar plaats op donderdag 27 februari in het clubgebouw om 20:00 uur. Tijdens de ALV worden belangrijke besluiten genomen over de toekomst van de vereniging, worden discussies gevoerd over welke kant we op willen en kunnen gaan, en worden nieuwe bestuursleden gekozen of benoemd. Het betreft een officiële […]

Uitnodiging ALV en oproep bestuurskandidaten

Donderdag 13 februari hebben alle leden de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering 2020 ontvangen. In de mail zijn ook de agenda en bijlagen toegevoegd, inclusief het jaarverslag 2019. We hopen tijdens de ALV ook een nieuw, voltallig bestuur te kunnen benoemen. Er zijn 4 vacatures dus we hebben minimaal 5 kandiaten nodig om verkiezingen […]

Algemene Leden Vergadering 2019

De jaarlijkse ledenvergadering 2019 vindt plaats op donderdag 28 februari om 20:00 uur in het clubgebouw. Voor de leden is dit het moment om afgelopen jaar te evalueren en de richting voor de toekomst met elkaar te bepalen. Wat willen we met onze voorstellingen en activiteiten, hoe willen we bepaalde zaken organiseren? Hoe staan we [...]

Gezocht: bestuurskandidaten!

Op donderdag 28 februari staat de jaarlijkse ledenvergadering op de agenda. En ook in je agenda, als het goed is. De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering is een mooi moment om met elkaar de grote lijnen te bespreken van hoe we dingen binnen de vereniging willen doen, of er dingen anders moeten en, zo ja, hoe […]

Algemene Leden Vergadering 2018

Beste leden, Hierbij nodigen wij jullie graag uit voor de Algemene Leden Vergadering 2018 die plaatsvindt op donderdag 22 februari a.s. om 20:00 uur in het clubgebouw. Bijgevoegd vinden jullie de agenda en de stukken die tijdens de vergadering besproken zullen worden. Deze stukken zijn ook via de ledensite te downloaden. In het eerste deel van [...]

Geen bestuurskandidaten aangemeld

Donderdag a.s. is de Algemene Leden Vergadering 2018. We hopen dat iedereen hierbij aanwezig zal zijn. Als je dat nog niet gedaan hebt, verzoeken wij je om je nog even aan- of af te melden via de ledensite. Op de agenda staat ook de bestuursverkiezing omdat Anne-Claire zich niet herkiesbaar stelt. Hiervoor hebben zich geen […]

Nieuwe notulen bestuursvergadering

Het bestuur heeft haar laatste vergadering in de huidige samenstelling gehad. Met de ALV voor de deur heeft het bestuur voornamelijk de discussiepunten besproken en de stukken vastgesteld. Ook is het jaarverslag afgerond. De actielijst is besproken en bijgewerkt en er is gesproken over het clubgebouw en wat we daaraan willen doen (binnen en buitenzijde). […]

De ALV van de unanieme besluiten

De ALV (Algemene Leden Vergadering) van 2017 gaat de boeken in als die met de meeste unaniem genomen besluiten. Er waren maar liefst 10 stemmingen over voorstellen die na "instemmend gemompel" unaniem werden aangenomen. Onder meer de discussiepunten die door het bestuur waren voorgelegd, leidden tot goede input voor het bestuur en tot het maken [...]