Notulen bestuursvergadering 19 januari

Afgelopen 19 januari heeft het bestuur haar laatste vergadering in de huidige samenstelling gehad! Bij de volgende bestuursvergadering zullen Vita en Ben geen bestuurslid meer zijn en hopen we met twee nieuwe bestuursleden om de tafel te zitten! Uiteraard zullen Vita en Ben hun taken zorgvuldig overdragen.

Tijdens de vergadering is onder meer gesproken over de subsidie van de gemeente, naar aanleiding van een brief die wij ontvingen hierover. De subsidie wordt geleidelijk afgebouwd volgens de brief, maar dat gaat aardig drastisch. Het is geen groot bedrag en het is in lijn met verwachtingen. Er komen wel meer mogelijkheden om voor losse activiteiten of projecten aanvragen te doen. We moeten dit meenemen in onze begrotingen en onze plannen.

Er is kort gesproken over “Snorro-gate”. Alles wat in de bespreking met alle leden is gezegd, staat het bestuur achter. We kunnen er nu weinig mee, maar vinden het zeker van belang om bij de ALV hier goed over te spreken met het oog op de toekomst!

Bijna een jaar geleden werd de wetgeving rond privacy enorm aangescherpt. We hebben als De Schakel nu ook een privacyreglement dat op onze website onder documenten staat. Hier staat precies in beschreven welke gegevens we van wie bewaren en welk doel dat dient, maar vooral hoe we daarmee omgaan wat betreft bescherming van die gegevens. Thomas is vanuit het bestuur benoemd als privacy-functionaris. Hij zal naleving van het reglement in de gaten houden en is aanspreekpunt hiervoor. Mocht je hier vragen over hebben dan kun je dus bij hem terecht!

Zoals gebruikelijk hebben we ook alle komende activiteiten besproken en heeft elke commissie een update van de lopende zaken gegeven. Daarnaast hebben we alle input voor het jaarverslag goedgekeurd en samengevoegd en ook andere stukken voor de ALV opgesteld en doorgenomen ter voorbereiding.

Aan het eind van de vergadering is Vita binnen het bestuur bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren! Tijdens de vergadering was nog niet bekend of Ben zich herkiesbaar zou stellen. Beiden zullen tijdens de ALV ook zeker nog bedankt worden voor hun inzet en bijdrage voor de vereniging!

De volledige notulen vind je op de ledensite onder ‘documenten‘.

Geef een reactie