Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 22 februai 2018

Beste leden,

Hierbij nodigen wij jullie graag uit voor de Algemene Leden Vergadering 2018 die plaatsvindt op donderdag 22 februari a.s. om 20:00 uur in het clubgebouw.

Bijgevoegd vinden jullie de agenda en de stukken die tijdens de vergadering besproken zullen worden. Deze stukken zijn ook via de ledensite te downloaden.

In het eerste deel van de vergadering zullen we een paar discussiepunten met elkaar bespreken. Deze zijn genoemd op de agenda.

Om de discussie nog beter te laten verlopen vragen we jullie in ieder geval, ter voorbereiding op de vergadering, de volgende documenten (of delen daarvan) goed door te lezen:

  • Notulen ALV 2017
  • Jaarverslag 2017; met name de inleiding en conclusie en de vooruitblikken van de diverse commissies en de financiële toelichtingen

Om snel de nodige besluiten te kunnen nemen, vragen we jullie ook kennis te nemen van overige stukken, zodat je op de hoogte bent van achtergronden bij verschillende discussiepunten of te nemen besluiten.

Bestuursverkiezing

Zoals op de agenda te zien is, is er een bestuurslid aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Hiermee ontstaat er een vacature in het bestuur. Wij zijn dus op zoek naar nieuwe kandidaten.

Leden die minimaal 6 maanden lid zijn, kunnen zich kandidaatstellen via de procedure uit de statuten (zie agenda, onderaan). Sidney heeft vorig jaar aangegeven zijn laatste termijn in te gaan en daarom is er vanuit het bestuur een oproep bijgevoegd voor kandidaatstelling door leden die op termijn eventueel voorzitter zouden willen worden. De brief van vorig jaar is nog een keer bijgevoegd.

We hopen op een grote opkomst en een constructieve vergadering waar we met elkaar de koers voor de komende jaren kunnen uitzetten, vast kunnen stellen dat er veel goed gaat en met oplossingen kunnen komen voor dingen die beter kunnen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Anne-Claire Al Awqati-Van Menk
Secretaris

Bijlagen:

  • Agenda ALV 2018
  • Notulen ALV 23 februari 2017
  • Begeleidende brief bestuursverkiezing (van vorig jaar)
  • Sociaal en Financieel Jaarverslag 2017
  • Begroting 2018 (bijgesteld)
  • Begroting 2019 (jubileumjaar)
  • Statuten De Schakel

Klik hier voor de documentlink om alle documenten te downloaden

Geef een reactie