Nieuw bestuur

Het leek er in eerste instantie niet op, maar tijdens de jaarvergadering van 27 februari j.l. is het toch gelukt een voltallig bestuur samen te stellen! Sidney en Hetty traden af en waren niet herkiesbaar, Thomas trad voortijdig af i.v.m. beëindiging van zijn lidmaatschap en er was nog een vacature. Jacqueline, Laura en Debby hebben zich nog voor de vergadering verkiesbaar gesteld, Mirjam deed dit tijdens de vergadering toen er niet voldoende kandidaten bleken. Na instemming met kandidaatstelling buiten de statuten om en nadat er geen bezwaren bleken tegen hun benoeming, zijn alle vier de dames benoemd tot bestuurslid van De Schakel! Binnenkort zal de overdracht plaatsvinden en gaat het nieuwe bestuur besluiten wie welke commissie gaat leiden en wie welke functie gaat bekleden.

Behalve in het bestuur zijn ook binnen de commissies wat wisselingen opgetreden. Deze wijzigingen zijn inmiddels allemaal doorgevoerd op de website en in de maillijsten. Voor het gemak een kort overzichtje:

Activiteitencommissie: activiteitencommissie@toneeldeschakel.nl
Laura, Mirjam, Debby, Barry, Jacqueline, Remy

PR-commissie: pr-commissie@toneeldeschakel.nl
Sidney, Sanne, Laura, Wilco, Karina

Productie- & Onderhoudscommissie: penocommissie@toneeldeschakel.nl
Ben, Barry, Jacqueline, Lex, Jan, Remy

Spel & Ontwikkeling Commissie: senocommissie@toneeldeschakel.nl
Vita, Anne-Claire, Karina, Laura, Ben

Stuur je mail naar één van de genoemde adressen en hij wordt automatisch doorgestuurd naar alle commissieleden. Dit werkt ook zo met bestuur@toneeldeschakel.nl (en leden@toneeldeschakel.nl).

Geef een reactie